Faglært chauffør i personbefordring.

Forord.

Her i år 2000 er der indført en uddannelses reform som gør at uddannelserne er blevet lidt anderledes.
Den største ændring er nu nok den at eleverne kan afbryde uddannelses forløbet flere gange undervejs og kalde sig deluddannede. Fordele og ulemper ved dette kan diskuteres.
Denne reform gælder for øjeblikket for alle på EUD uddannelserne altså de unge.
Hvilke konsekvenser det får for Veud uddannelserne er der vist ikke rigtigt nogen der ved endnu.
Vi er tre elever på dette hold som har lavet et projekt omkring dette. Projektet vil blive lagt ud til download så snart jeg har fået de andres accept af dette.
Vores forløb er imidlertid startet før denne reform trådte i kraft og derfor følger vi de "gamle" regler.

Lidt historie:
Da man havde lavet den forrige reform og fået den vedtaget i folketinget opdagede man at man søreme havde glemt persontransport området. Så i al hast blev der lavet nogle bekendtgørelser specielt for denne uddannelse. det er disse bekendtgørelser som vi "sorterer" under og som kort vil blive nævnt herunder.

Uddannelsens formål.
(Jævnfør 1 i Bekendtgørelse om uddannelse som chauffør til personbefordring)

Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som chauffør med personbefordring som speciale.

Uddannelsens mål.
(Jævnfør 6 i Bekendtgørelse om uddannelse som chauffør til personbefordring)

Den uddannede skal kunne:
Alle grundlæggende arbejdsfunktioner i forbindelse med befordring af passagerer, herunder bevægelseshæmmede.
Erhverve de nødvendige certifikater, kvalifikationsbeviser og kørekort.
Varetage almindelige chauffør opgaver, herunder foretage økonomisk, sikker, hensynsfuld og forsvarlig kørsel.
Udføre kundebetjening på et højt serviceniveau.
Samarbejde med ledelse og kollegaer om arbejdets tilrettelæggelse.
Tilegne sig almene færdigheder i en sådan grad, at uddannelsen kan bestås.

Den uddannede skal have kendskab til:
Eftersyn og vedligeholdelse af personbefordringskøretøjer.
Hvordan man handler miljø og kvalitetsbevidst i forskellige arbejdsmæssige funktioner.
Logistik kæden og informationsteknologi.
Generelle arbejdsmæssige problemstillinger.

Den uddannede skal motiveres til:
At tilegne sig ny viden og indgå i fortsat efter og videreuddannelse.

Fag og timefordeling.

FagTimerFagTimer
Samfundsfag

66

Transportplanlægning

20

Sundhed

20

Chaufførprofil

37

1.hjælp/ redn./ brand

32

Kvalifikationsbevis hvid

37

Informationsteknologi

68

Kvalifikationsbevis blå

32

Dansk

70

Logistik Rute og Turist

44

Naturfag

80

Personbefordringsvirk.

20

Miljø

30

Rute og Turist kørsel

96

Transp.og samfund 1

16

Kulturforståelse

20

Transp. og samfund 2

12

International studietur

64

Fremmedsprog Eng.

132

Køreuddannelse D+E

37

Økonomi

28

Køreuddannelse B+Ep

37

Køretøjsbetjening 1

41

Valgfag**

182

Køretøjsbetjening 2

37

 

 

** Valgfagene kan være fag som eleverne vælger fra et valgkatalog
eller selv finder relevante under forløbet.
Det kan også være fag som vognmand/firma gerne ser eleven
får med i sin uddannelse.

Uddannelsens tidsmål.

Uddannelsen strækker sig fra 1.maj 1999 til 31 september 2001. 2 år og 5 måneder
Heraf er 34 uger skolegang fordelt på 9 skoleophold.
Resten er praktik i de respektive virksomheder.

Praktikuddannelsen.

Praktikuddannelsen og dens indhold aftales løbende mellem virksomhederne og den enkelte voksenlærling. Der tilstræbes kortere praktikoplæring i de to virksomheders administration og serviceafdelinger, ligesom der åbnes mulighed for turist og rutekørsel ud fra en vurdering af den enkelte lærlings behov.

De 9 skoleophold.

1. Introduktionsprojekt (3 uger)
Formålet er at styrke deltagernes interesse og evne til at tilegne sig ny viden og motivere til yderligere uddannelse med henblik på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet. Endvidere er det målet at bibringe deltagerne elementær kendskab til brug af EDB herunder et grundlæggende kendskab til skrive, regne og tegneprogrammer, samt PC'ers grundlæggende opbygning. Deltagerne vil få en grundlæggende viden om hvordan der kan gives en god kundeservice, samt viden om hvordan de kan løse / undgå konflikter med kunder og kollegaer.

2. Chaufførprofil (3 uger)
Opbygning af fagstolthed og identifikation med sit arbejde er formålet med dette ophold. Gennem bearbejdning af egne og andres forventninger til en chaufførs kvalifikationer får deltageren mulighed for at erkende sit eget værd som buschauffør, når han/hun efterfølgende i uddannelsen får mulighed for at erhverve sig fornøden supplerende kvalifikationer.

3. Sikkerhed på vejen. (3 uger)
Formålet med dette ophold er, at deltageren opnår nødvendig teoretisk og praktisk færdigheder til at imødegå og afhjælpe kritiske situationer i forbindelse med uheld under transport med bus.

4. Transportfysik. (3 uger)
Formålet med dette ophold er, at deltageren med udgangspunkt i erhvervets indhold af matematiske og fysisk relaterede fænomener får en bred almen indsigt i naturens grundlæggende betingelser for udøvelse af transporterhvervet.

5. Vogntogschauffør. (6 uger)
Der afholdes eksamen i naturfag i denne periode. Udover erhvervelse af kørekort til kategori C / D+E, så er målet med skoleperioden at deltagerne opnår et sådant kendskab til køretøjers opbygning og virkemåde, at deltagerne kan fortage vedligeholdsmæssige eftersyn af køretøjet. Endvidere vil deltagerne arbejde selvstændigt med et mini projekt omkring turplanlægning, booking, guiding og turafvikling. Der vil være køreteknik med 2 og 3 akslede busser, samt vogntog på Ring Djursland.

6. Hyrevognschauffør. (5 uger)
Udover erhvervelse af kørekort B + Ep, så er formålet med perioden at deltagerne opnår kendskab til hyrevognserhvervet, herunder at kunne udføre hyre og bestillingskørsel, anvende taxameter og radio kommunikationsudstyr, aflægge turregnskab, samt udføre situationsbestemt kundebetjening, samt at bestå førekortprøven.

7. Personbefordringsvirksomheden (4 uger)
Formålet med dette ophold er, at deltageren får indsigt i virksomhedens økonomiske organisation, herunder budgetlægning, indkøb, drift og vedligeholdelse af bus. Der arbejdes hen imod sammenhængsforståelse på individ, virksomhed og samfundsniveau på personbefordringsområdet. Der afholdes endvidere eksamen i Dansk på dette ophold.

8. International chauffør. (3 uger)
Formålet med dette ophold er, at deltageren får forståelse for den stigende internationalisering. Skoleopholdet skal kvalificere deltageren til at udføre turistkørsel i udlandet, og åbner samtidig perspektiver for, at kunne blive rutebuschauffør eller måske vognmand i et andet EU land. Der afholdes eksamen i Engelsk på dette ophold.

9. Faglært chauffør. (4 uger)
Skoleopholdet behandler uddannelsens hovedfag som en integreret helhed, som forberedelse til den afsluttede svendeprøve i slutningen af skoleopholdet.

Kalenderen

1. Periode

6/9 - 24/9 1999

2. Periode

1/11 - 19/11 1999

3. Periode

3/1 - 21/1 2000

4. Periode

28/2 - 17/3 2000

5. Periode

4/9 - 13/10 2000

6. Periode

4/12 2000 - 12/1 2001

7. Periode

26/2 - 23/3 2001

8. Periode

*19/4 - 9/5 2001

9. Periode

3/9 - 28/9 2001

*Ændring på vej

Det er vel stort set hvad der er at sige om selve opbygningen af vores uddannelse. Om det bliver godt eller skidt er op til den enkelte elev og holdets ånd. Vores hold har helt sikkert den rigtige ånd.

Gå på med krum hals og humoren løs i hylstret.
Erling Preben Hansen.